โรงเรียนท่าใหม่  “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

 

 

 

*  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

*  กำหนดเวลาเรียน

*  นโยบายของโรงเรียน

*  เครื่องหมายประจำโรงเรียน

*  สีประจำโรงเรียน

*  ทำเนียบครู – อาจารย์

*  เพลงโรงเรียน

*  จุดมุ่งหมายของการทำเว็บไซด์

*  English version

 

ประวัติของโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

        โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 44/1 ถนนสัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในอาณาเขตของวัดบุญญวาสวิหาร (วัดหนองโพรง) เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2460 ประวัติของโรงเรียน เดิมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวัดบุญญวาสวิหารจัดสอนเพียงชั้นประถมศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2481 ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่เนินเขาพลอยแหวน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินในปัจจุบันนี้ เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 และมีชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนประจำอำเภอท่าใหม่” มี 4 ห้องเรียน

        ปีการศึกษา 2488 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 4 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียนในกรณีที่มีการอพยพนักเรียนจากกรุงเทพฯ สู่ชนบท เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2

        ปีการศึกษา 2489 อำเภอรับรองกับกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดขยายสถานที่เรียนออกไป แต่จะขยายโรงเรียนหลังเดิม ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวให้ยาวออกไปหรือเสริมให้เป็น 2 ชั้น นั้นย่อมไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น

        1.ความสิ้นเปลืองมากกว่าสร้างทั้งหลัง

        2.ความมั่นคงสู้สร้างใหม่ไม่ได้

        3.พื้นที่ภูมิประเทศไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งโรงเรียนเพราะเป็นที่โล่งเตียน ไม่มีร่มไม้ให้นักเรียนได้พักผ่อน ฤดูแล้งแห้งแล้งมาก ฤดูหนาวลมแรง เพราะว่าไม่มีต้นไม้กำบัง

        4.อยู่ห่างจากบริเวณชุมชน ไม่สะดวกต่อการคมนาคมของนักเรียน จึงได้รื้อถอนอาคารหลังเดิมมาสร้างใหม่ ณ บริเวณวัดบุญญวาสวิหาร โดยท่านเจ้าอาวาสวัดบุญญวาสวิหารได้ให้ความอุปการะให้ใช้สถานที่ในการปลูกสร้าง อาคารหลังใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องต่างๆ 12 ห้อง

        ปีการศึกษา 2490 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6

        ปีการศึกษา 2491 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เงินสมทบการสร้างส่วนที่ยังไม่เสร็จโดยความอนุเคราะห์ของนายลออ พูลสวัสดิ์และญาติเป็นเงิน 14,416.65 บาท และเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลของนายลออ พูงสวัสดิ์และราษฎรที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือก่อสร้างโรงเรียนจนสำเร็จดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขนานนามอาคารหลังนี้ว่า “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

        ฉะนั้นโรงเรียนนี้จึงมีชื่อว่า โรงเรียนประจำอำเภอท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2494 เป็นต้นมา

        ปีการศึกษา 2494 กรมสามัญได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนประจำอำเภอ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” มาเป็นโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2494 เป็นต้นมา

        ปีการศึกษา 2505 โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นเงิน 100,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบยูนิต 2504 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาประเภทบำรุงโรงเรียนและนายสัก สวัสดิชัย กับนางแดง ศรีตุลา บริจาคสมทบรายละ 10,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2505

        ปีการศึกษา 2510 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมเป็นเงิน 150,000 บาท และได้รับบริจาคจากนายสัก – นางโกย สวัสดิชัยอีกจำนวน 58,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510

        ปีการศึกษา 2513 กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าในโรงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (คมช. รุ่นที่ 7)

        ปีการศึกษา 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานคหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 80,000 บาทสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2516

        ปีการศึกษา 2516 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 อีก 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 320,000 บาท แต่เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจวัสดุก่อสร้างขาดแคลนการก่อสร้างจึงหยุดชงักไปชั่วคราว กรมฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีก 98,000 บาท ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าใหม่ฯ บริจาคสมทบอีก 30,000 บาท การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ

        ปีการศึกษา 2517 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูและบ้านพักภารโรง

        ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนมีห้องเรียนทั้งหมด 22 ห้องเรียน (..1-..3) มีนักเรียนทั้งสิ้น 820 คน นักเรียนชาย 437 คน นักเรียนหญิง 343 คน ครูทั้งหมด 37 คน ครูจ้างสอน 2 คน รวม 39 คน ครูชาย 15 คน ครูสตรี 24 คน

        ปีการศึกษา 2520 มีห้องเรียน 22 ห้อง นักเรียน 839 คน ครูทั้งหมด 40 คน ครูจ้างสอน 2 คน รวม 42 คน ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 3,100,000 บาท นายลออ – นางจิ้มลิ้ม พูลสวัสดิ์ บริจาคช่วยอีก 60,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบตึกคอนกรีตถาวรแบบ 418 พิเศษ 15 ห้องเรียน และยังมีการสร้างส้วมนักเรียนและบ้านพักภารโรง

        ปีการศึกษา 2521 ได้อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,370 คน ครูทั้งหมด 71 คน ครูจ้างสอน 5 คน รวม 76 คน ภารโรง 7 คน

        อนึ่งโรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการทดลองโรงเรียนชุมชนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย

       

ปีการศึกษา 2522 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กำหนดแผนการเรียนดังนี้

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (.1)              จำนวน 8 ห้องเรียน

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (.2)              จำนวน 9 ห้องเรียน

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (..2)           จำนวน 9 ห้องเรียน

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (..3)           จำนวน 6 ห้องเรียน

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (..4)           จำนวน 4 ห้องเรียน

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (..5)           จำนวน 5 ห้องเรียน

        รวม 40 ห้องเรียน นักเรียนประมาณ 1,545 คน ครู 92 คน ครูจ้างสอน 6 คน รวม 98 คน ภารโรง 11 คน

        และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นแบบพิเศษ 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 4,000,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง

        ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณต่อเติมเป็นเงิน 1,800,000 บาท และงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

        ปีการศึกษา 2524 ได้รับคัดเลือกจากเขต ฯ ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น

        ปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษาให้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 8-8-8 / 5-5-4 รวม 36 ห้องเรียน ครูอาจารย์ทั้งสิ้น 90 คน จำนวนนักเรียน 1,337 คน

        ปีการศึกษา 2526  จำนวนห้องเรียน 8-7-7 / 6-5-4 รวม 37 ห้องเรียน

        จำนวนนักเรียน ม.ต้น ชาย 491 คน หญิง 411 คน รวม 902 คน

        จำนวนนักเรียน ม.ปลาย ชาย 311 คน หญิง 262 คน รวม 573 คน

        รวมทั้งสิ้น 1,475 คน

        ในปีการศึกษานี้ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีกเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 45 ตารางวาและโรงเรียนได้ขออนุมัติกรมธนารักษ์ รื้อถอนหอประชุมสวัสดิชัยออกเพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นสนามฟุตบอล

        ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบพิเศษ 8 ลักษณะงาน เป็นเงิน 3,120,000 บาท และยังมีเงินเหลืออีก 636,540 บาท ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ 5 โครงการ คือ ปรับสนามฟุตบอล, โรงจอดรถ, โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารของนักเรียน, ทำถนนทางเข้าโรงเรียน และทำรั้วของโรงเรียน

        ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ได้จัดการเรียนการสอนดังนี้

        จำนวนห้องเรียน 8-8-7 / 6-6-5  รวม 40 ห้องเรียน

        นักเรียน 360-325-271 / 270-239-175 รวม 1,640 คน

        ในปีนี้โรงเรียนได้รับอนุมัติให้สร้างหอประชุมขนาดใหญ่เป็นเงิน 2,000,000 บาท

 

กลับไปที่ส่วนบน

 

กำหนดเวลาเรียน

        ปีการศึกษาหนี่งแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน แต่โรงเรียนอาจจะพิจารณาเปิดภาคฤดูร้อนให้ตามที่เห็นสมควร

        ภาคเรียนที่ 1

        เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2542 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2542

        ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542

        ภาคเรียนที่ 2

        เปิดเรียนตั้งแต่วันที่  11 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2543

        ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2543

กลับไปที่ส่วนบน

 

นโยบายของโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

        โรงเรียนจะพยายามส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักเรียนตัวอย่างที่ดีในด้านเหล่านี้ มี

*   ระเบียบวินัย

*   ความประพฤติเรียบร้อย

*   มีน้ำใจนักกีฬา รู้สิทธิหน้าที่

*   ประหยัด ตรงต่อเวลา

*   นิสัยรักความสะอาด

*   ความรู้

*   พลานามัยแข็งแรง

*   ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

 

กลับไปที่ส่วนบน

 

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

        ลักษณะของตราและความหมาย ประกอบด้วยแหวนพลอย 1 วง  วางอยู่ระหว่างกลางเครื่องหมายปีกทหารอากาศ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นมาของสถานที่ตั้งโรงเรียนแต่เดิมซี่งแรกเริ่มก่อตั้งอยู่สนามบินตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และภายในวงแหวนมีอักษรตัว พ.. ซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียนกับเครื่องหมาย อุณาโลม ตอนบนหัวแหวน มีรัศมี 7 แฉก เปรียบเสมือนความสว่าง ความรุ่งโรจน์ ส่วนโค้งด้านบนของรัศมี มีธรรมคติ “สุวิชาโน ภวํ โหติ” ซึ่งแปลว่า “ผู้รู้คือผู้เจริญ”

 

 

 

 


 


กลับไปที่ส่วนบน

 

 

สีประจำโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

สีประจำโรงเรียน           ฟ้า – ชมพู

สีฟ้า                  เป็นสีเย็นตาให้ความสุขสบายใจ ความร่มรื่นหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์

สีชมพู                        เป็นสีสดใสแสดงถึงความรัก ความสามัคคีกัน มีแต่ความสดชื่น

กลับไปที่ส่วนบน

 

 

ทำเนียบครู – อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

1.นายเอก  วรรณทอง                     ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.นายบูรณ์มี  วิเวโก                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ

3.นายจินดา  อินผวน                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง

4.นางสาวศิริวรรณ  แผ่นผา              ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ

 

ฝ่ายบริการ

1.นายสันธิศ  กายจนิมมาน              หัวหน้าสำนักงานและการเงิน

2.นางสาววาสนา  ชื่นชูผล               เจ้าหน้าที่การเงิน

3.นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์               เจ้าหน้าที่การเงิน

4.นายไพศาล  วัฒนกูล                   นายทะเบียน – วัดผล

5.นางสาววัจจนา  รสขจร                เจ้าหน้าที่ธุรการ

6.นายศักดิ์ดา  วานิชสรรพ์               แนะแนว

7.นางสาวอุณา  สรวมศิริ                 แนะแนว

8.นางจิราภรณ์  ธัญญศรี                 บรรณารักษ์

9.นางพวงผกา  ศิริเพ็ง                    เจ้าหน้าที่พยาบาล

10.นายโกวิท  ทองเสริม                 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

11.นายนรินทร์  หยกทับทิม             เจ้าหน้าที่พัสดุ

12.นายชัยยา  สัตย์พานิช                เจ้าหน้าที่พัสดุ

13.นายไมตรี  บุญยัง                      เจ้าหน้าที่พัสดุ

14.นายบุญอนันต์  ปริ่มผล               หัวหน้าอาคารสถานที่

15.นายชุมพล  พงษากิจ                 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 

ฝ่ายปฏิบัติการสอน

หมวดคณิตศาสตร์

1.นายศรีนนท์  จันทรกูล                 หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์

2.นายโกวิท  ทองเสริม                   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

3.นายชัยยา  สัตย์พานิช                 เจ้าหน้าที่พัสดุ

4.นายนรินทร์  หยกทับทิม               เจ้าหน้าที่พัสดุ

5.ว่าที่ ร.. วินัย  วิโรจน์สกุล          

6.นายอำนวย  บุญเคลือบ                เจ้าหน้าที่ทะเบียน ฯ

7.นางสุกัญญา  ตันติสัติสม

8.นางสมศรี  งามกมลรัตน์

9.นางสาววลาวัณย์  กิจพิบูลย์

 

หมวดภาษาไทย

1.นางสาวสุดใจ  ไวว่อง                  หัวหน้าหมวด

2.นางพวงผกา  ศิริเพ็ง

3.นางนรา  ไทรเมฆ

4.นางสุจินต์  ประทุมชาติ

5.นางศรีสมบัติ  ภักดีชาติ

6.นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ

7.นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์

8.นางสาวเยาวนารถ  วิปุลัมภ์

9.นางรำเพย  พระจันทร์

10.นายประกอบ  มงคลการ

11.นายทรงฤทธิ์  ชาญกิจ

12.นางศรีรัตนา  วัฒนารมย์

 

หมวดวิทยาศาสตร์

1.นางสาวสุดา  ชาญพนา                หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์

2.นางจันทนา  เขียวสด

3.นางณัฏฐ์ดา  ชื่นแสงจันทร์            เจ้าหน้าที่ทะเบียน ฯ

4.นางสาวนฤมล  หอมมาลัย

5.นายวิชิต  เจริญสิงขร

6.นางสาววัชรี  สิทธิบุศย์

7.นางศรีรัตน์  ตันชัย

8.นายวิวัฒน์  สุทธิฉันท์

9.นายสุพจน์  การบุญ

10.นายสุวัฒน์  สมพื้น

11.นางสาวรัชนี  ชาวสวน

 

หมวดภาษาอังกฤษ

1.นางออมสิน  วัฒนกูล                   หัวหน้าหมวด

2.นางกัญญวัฒน์  ผิวเกลี้ยง

3.นางจรรยา  โสภาจารีย์

4.นางดวงพร  แพทย์รังษี

5.นางนัยนพร  อินทรภักดี

6.นางสาวปราณีต  หวังสุข

7.นางสาวออมทรัพย์  วรกนอง

8.นางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร

9.นางสาวสุริยา  โชติพงษ์

10.นายจรูญ  ผิวเกลี้ยง

11.นายพูลสวัสดิ์  ธัญญศรี

12.นายบุญธรรม  สุวรรณวิจิตร

 

หมวดภาษาฝรั่งเศส

1.นางกรรณิการ์  เผือกนำผล

2.นางกุลดา  ทองสุพรรณ

 

หมวดสังคมศึกษา

1.นางอมรรัตน์  จันวัน                     หัวหน้าหมวด

2.นางพิกุล  ธาราพรรค์

3.นายไมตรี  บุญยัง

4.นางเยาวลักษณ์  แทนนิกร

5.นายวิชัย  อรรถนาโนชญ์

6.นางสาววัชรี  เทิดภาปิยะนาค

7.นายวิทยา  ไทยตรง

8.นางสาววาสนา  ชื่นชูผล

9.นางสุธารัตน์  ไทยตรง

10.นางสมพร  วิโรจน์สกุล

11.นางอรนุช  ผุดผ่อง

 

หมวดศิลปศึกษา

1.นางมณฑา  ภูธนะพันธ์

2.นายมนูญ  ชะวุโฒ

3.นางสุดา  เรืองจรูญ

4.นางสาววรรณพร  แกล้วกล้า

 

หมวดการงาน – อาชีพ

1.นายบุญอนันต์  ปริ่มผล                หัวหน้าหมวด

2.นางกัณหา  เชื้อทวี

3.นายชุมพล  พงษากิจ

4.นายณรงค์  เปรมกมล

5.นางประเทือง  เจริญยศ

6.นายวิชัย  มุครสกุล

7.นางสาวดาริกา  ไพรปรีชา

8.นางสาวสุชาดา  ทวีแก้ว

9.นางสาวสุวลักษณ์  แสวงพรรค

10.นายสมพงษ์  แพทย์รังษี

11.นางสาวงามตา  เอกปิยะกุล

 

หมวดพลานามัย

1.นายประสาน  ไชยราช                 หัวหน้าหมวด

2.นายพรชัย  ผู้ช่วย

3.นายไพโรจน์  ชาญพนา

4.นายวัลภ  แทนนิกร

5.นายสมหมาย  เจริญรื่น

6.นายสุรินทร์  ชนะสิทธิ์

7.นางสาวแตงอ่อน  ผลพฤกษา

กลับไปที่ส่วนบน

 

 

เพลงโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

มาร์ชพูลสัวสดิ์ ฯ

        พูลสวัสดิ์ราษฎร์กูลเราทูนเทอด                 เป็นบ่อเกิดถิ่นฐานการศึกษา

ให้ลูกหลานชาวท่าใหม่ได้เรียนมา                      มีวิชาติดตัวไม่กลัวใคร

        เรายึดมั่นในชาติศาสนา                           องค์ราชามิ่งขวัญของชาวไทย

เรามอบตนอุทิศทั้งกายใจ                                เพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญ

        มีระเบียบมีวินัยรักหน้าที่                          สามัคคีคือพลังเรายึดมั่น

สร้างความดีหนีความชั่วไม่พัวพัน                       พวกเรานั้นพร้อมอยู่ทุกผู้ทุกคน

        การศึกษาพาชีวิตให้ยิ่งใหญ่                      เราใฝ่ใจเล่าเรียนเพียรฝึกฝน

ถึงจะมีอุปสรรคมากเหลือล้น                             ความอดทนเราจะสร้างอย่างมั่นใจ

        ถึงคราวเรียนตั้งใจไม่เกียจคร้าน                 ถึงคราวงานเรานั้นคร้านเมื่อไร

เราเล่นกีฬาเล่นดีมีน้ำใจ                                  เกียรติเราไกลระบือทั่วชั่วนิจนิรันดร์

กลับไปที่ส่วนบน

 

 

จุดมุ่งหมายของการทำเว็บไซด์

จุดมุ่งหมายของการทำเว็บไซด์ของโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เพื่อผู้ปกครองและนักเรียน

1.ประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง

*   ผู้ปกครองจะได้ทราบแนวนโยบายและการดำเนินการของโรงเรียน

*   ผู้ปกครองได้ใช้เป็นแนวทางติดต่อสัมพันธ์กับโรงเรียน ในการอบรมสั่งสอนเด็กในปกครองให้มีความสำฤทธิ์ผลทางการเรียน ในการศึกษาอย่างเต็มที่ และเพื่อแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดมีขึ้นทั้งนี้เกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติของนักเรียนซึ่งเป็นเด็กในปกครอง

2.ประโยชน์สำหรับนักเรียน

*   นักเรียนจะได้ทราบถึงการปรับปรุงตนเอง ให้ประพฤติตนให้อยู่ในสภาพของนักเรียนที่ดีและระเบียบของโรงเรียนจะเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

*   นักเรียนจะได้ทราบกำหนดการและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียน

 

กลับไปที่ส่วนบน

 

 

 

English version

 

Thamai poonsawad was established in 1917.  Now Ake  Wanthong is the director of school.  This school is the private school under the control of ministry of Education.  It is located on 44/1  Sumphathan Rd,  Thamai, Chantaburi.  There are approximately 1640 students in the school currently

 

For in formation, please contact

          Mr.              Ake  Wanthong

Address       44/1  Sumphathan Rd, 

Thamai,

Chantaburi.

          Telephone    (039)431341

 

กลับไปที่ส่วนบน